weird nostalgia

This generation is going to have some weird nostalgia